റാഫി അസ്ഹരി വഴിക്കടവ്‌

Homepage My Files Favorite Links Blog Guest Book

സേവന പാതയില്‍

1980 നു ശേഷം ജനിച്ചു.തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗൂടല്ലുര്‍ എന്ന സ്ഥലം അറിയാത്തവര്‍ ഉണ്ടാകില്ല.

പ്രാഥമിക പഠനം

ഗൂടല്ലുരിലെ ബാരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് മദ്രസ പഠനം നടത്തിയത്.അഞ്ചു വയസ്സില്‍ തന്നെ മദ്രസയില്‍ ചേര്‍ത്തു.

ശൈഖുന കാന്തപുരത്തോടൊപ്പം

Another idea for my home page's text is notifying visitors about the enhancements I put on my site. For example, I want visitors to sign my guestbook or fill out my survey Form E-mailer to answer questions about my site, my business, or my site's topic.

Need some extra help building your site? Here are some topics that may be helpful.

കോളേജ് പഠനം

തളിപ്പറമ്പിലെ അല്‍ മഖര്‍ എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും രണ്ടാം റാങ്കോടെ മുതവ്വല്‍ ബിരുധമായ അമാനി  കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക കലാലയമായ മര്‍കസില്‍ നിന്നും ഒന്നാം റാങ്കോടെ കാമില്‍ സഖാഫി കരസ്ഥമാക്കി.

Behind the Scenes of My Home Page

Even if I don't put much text on my home page, it's a good idea to include hidden tools that will help me promote my site, so people other than my friends and family actually see it. For example, I could add meta tags, which are hidden codes that allow search engines to find my site. I could also install stats and a counter so I know how many people are visiting. If not many are visiting, submitting my site to search engines will guide more traffic to my site.